Manchita

Manchita

 

Manchita

Sexo: Hembra

Raza: Cruce

Edad: Nacida en marzo de 2018

Tamaño: Pequeño

Ref: 2018/1976

Adoptar