Shika

Shika

 

Shika

Sexo: Hembra

Raza: Cruce

Edad: Nacida en septiembre de 2017

Tamaño: Mediano

Ref: 2018/49

Adoptar